جستجو در پورتال

نتايج جستجو

مشاوره/ با سلام حسابهاي انتظامي و طرف حساب حسابهاي انتظامي جز حسابهاي دائمي هستند يا جز حسابهاي موقت و در پايان دوره مالي به چه حسابي بسته مي شوند واگراين حسابهادرپايان دوره مالي بسته نشوند آيا تأثيري بر صورتهاي مالي خواهند داشت؟ با تشكر وسپاس فراوان
با سلام حسابهاي انتظامي و طرف حساب حسابهاي انتظامي جز حسابهاي دائمي هستند يا جز حسابهاي موقت و در پايان دوره مالي به چه حسابي بسته مي شوند واگراين حسابهادرپايان دوره مالي بسته نشوند آيا تأثيري بر صورتهاي مالي خواهند داشت؟ با تشكر وسپاس فراوان
 • پرسش و پاسخ با سلام حسابهاي انتظامي و طرف حساب حسابهاي انتظامي جز حسابهاي دائمي هستند يا جز حسابهاي موقت و در پايان دوره مالي به چه حسابي بسته مي شوند واگراين حسابهادرپايان دوره مالي بسته نشوند آيا تأثيري بر صورتهاي مالي خواهند داشت؟ با تشكر وسپاس فراوان   ؟ با سلام 1-جزو دائمي ها هستند2- با طرف متقابل حساب انتظامي(يعني حساب طرف حساب انتظامي مربوطه ) بسته مي شود در پايان سال مالي بد-طرف ح
 • لي خواهند داشت؟ با تشكر وسپاس فراوان   ؟ با سلام 1-جزو دائمي ها هستند2- با طرف متقابل حساب انتظامي(يعني حساب طرف حساب انتظامي مربوطه ) بسته مي شود در پايان سال مالي بد-طرف حساب انتظامي                                 بس-حساب انتظامي در ابتداي سال بعد ثبت مذكور برعكس مي شود در ذيل ترازنامه گزارش و در ياداشتهاي همراه نيز جزئيات  آ
مشاوره/ چگونگي سند زدن هنگام خرج كردن (به اجرا گذاشتن چك انتظامي و يا خرج كردن آن براي يك مشتري ديگر)البته واژه (جهت ضامنت در چك قيد نشده )چگونه است ؟لطفا راهنمايي بفرماييد
 • بفرماييد   ؟ با سلام بد-اسناد دريافتني                         بس-حسابهاي دريافتني/ساير حسابهاي دريافتني اگر در حساب انتظامي ثبت شده والان به اجرا گذاشته شده وبه نتيجه رسيده است ثبت ذيل نيز همزمان لازم است بد-طرف حساب انتظامي              
 • بت ذيل نيز همزمان لازم است بد-طرف حساب انتظامي                                 بس-حساب انتظامي بعد از وصول چك با طرف بستانكار حسابهاي دريافتني چه مي كنيم ؟ با سلام ثبت مذكور كه ارائه شد با فرض اين ارائه شده كه شما قبلا ثبت فروش را زده ايد يعني: بد-حسابهاي دريافتني        &nb
 • سابهاي دريافتني                       بس-درآم دفروش حال اگر قبلا اين ثبت را نزده ايد همزمان با دريافت چك ثبت ذيل نيز بايد بخورد: بد-حسابهاي دريافتني                   بس-درآمد فروش
مشاوره/ با سلام وتشكر بخاطر راهنمايي شما استاد گرامي در تاريخ ششم بهمن ماه بابت ضمانت انجام تعهدات ثبت فوق را زديم حسابهاي انتظامي بدهكار و طرف حسابهاي انتظامي بستانكار و بدون اينكه اين حساب رادر پايان دوره ببنديم اظهارنامه را تنظيم وبراي اداره دارايي ارسال كرديم اين حساب با توجه به توضيحات شما يك حساب دائمي بوده وبايد در ترازنامه عنوان ميشده اما در كدام قسمت ترازنامه؟تمامي حسابهاي دائمي به حساب تراز اختتاميه ماندهايشان انتقال پيدا كرده اما اين حساب بدون تغيير در حسابهاي من باقي مانده حالا چكار كنم؟ با فرض اينكه اظهارنامه تنظيم وارسال شده ودفاترروزنامه وكل هم نوشته شده همين كه سند طرف حسابهاي انتظامي رابدهكار كنم و حسابهاي انتظامي را بستانكار كنم وبعنوان آخرين سند حسابداري آنرادرپايان دوره مالي تععين كنم كافي است
 • پرسش و پاسخ با سلام وتشكر بخاطر راهنمايي شما استاد گرامي در تاريخ ششم بهمن ماه بابت ضمانت انجام تعهدات ثبت فوق را زديم حسابهاي انتظامي بدهكار و طرف حسابهاي انتظامي بستانكار و بدون اينكه اين حساب رادر پايان دوره ببنديم اظهارنامه را تنظيم وبراي اداره دارايي ارسال كرديم اين حساب با توجه به توضيحات شما يك حساب دائمي بوده وبايد در ترازنامه عنوان ميشده اما در كدام قسمت ترازنامه؟تمامي حسابهاي دائمي به حساب تراز اختتاميه ماندهايشان انتقال پيدا كرده اما اين حساب بدون ت
 • ر كدام قسمت ترازنامه؟تمامي حسابهاي دائمي به حساب تراز اختتاميه ماندهايشان انتقال پيدا كرده اما اين حساب بدون تغيير در حسابهاي من باقي مانده حالا چكار كنم؟ با فرض اينكه اظهارنامه تنظيم وارسال شده ودفاترروزنامه وكل هم نوشته شده همين كه سند طرف حسابهاي انتظامي رابدهكار كنم و حسابهاي انتظامي را بستانكار كنم وبعنوان آخرين سند حسابداري آنرادرپايان دوره مالي تععين كنم كافي است   ؟ با سلام حسابهاي انتظامي از جمله حسابهاي آماري است و معمولا
 • واقع شده در هر تاريخي مي توانيد قبل از پايان سال  فعلي در حسابها ثبت كنيد.لذا اگر سند اختتامييه در دفاتر قانوني ثبت وذيل آن بسته شده اقدام ديگري براي ثبت بستن حساب انتظامي انجام ندهيد در غير اينصورت مي توانيد ثبت بستن آن را همزمان در حساب بستن حسابهاي دائمي انجام دهيد اگر هم نكردهايد نگران نباشيد در سال جاري افتتاح كنيد
مشاوره/ با سلام ميشه لطفا در مورد نحوه ثبت سند تهيه ضمانتنامه انجام تعدات راهنمايي بفرماييد مبلغ ضمانتنامه 470344896 ريال و كارمزد بانك 8740087 ريال و حق تمبر 40000ريال ومبلغ سپرده47034490 ريال و مبلغ1860000 ريال هم بابت خريد سفته 520000000 ريالي هزينه شده است بايد از چه سرفصلهايي براي سند زدن استفاده كنم؟ ممنون از حوصله اي كه به خرج ميدين ببخشيد من مبتدي ام.
 • اي كه به خرج ميدين ببخشيد من مبتدي ام.  ؟ با سلام 1-قسمت ريالي وغير اماري: بد-هزينه عمومي واداري -هزينه كارمزد صدور ضمانت نامه بد-هزينه عمومي واداري -هزينه خريد سفته بد-ساير حسابهاي دريافتني-سپرده ضمانت نامه                                                         &
 • p;                                           بس-نقدوبانك 2-قسمت آماري: بد-حسابهاي انتظامي-ضمانت نامه صادره به نفع ديگران بد-حسابهاي انتظامي-سفته هاي صادره به نفع ديگران                           
 •                                           بس-حسابهاي انتظامي-ضمانت نامه صادره به نفع ديگران                                  &
مشاوره/ چگونگي بستن حسابهاي انتظامي در پايان سال مالي
 • پرسش و پاسخ چگونگي بستن حسابهاي انتظامي در پايان سال مالي   ؟ با سلام در زمان ايجاد حساب انتظامي طي سال: بد-حساب انتظامي                             بس-طرف حساب انتظامي در انتهاي سال ثبت مذكور معكوس وبسته مي شود ودر ابتداي سال آتي نيز ثبت اختتاميه سال قبل معكوس مي شود.
مشاوره/ سلام براي ثبت كالاي اماني در حسابهاي انتظامي چه طوري بايد ثبت كنم ؟
سلام براي ثبت كالاي اماني در حسابهاي انتظامي چه طوري بايد ثبت كنم ؟
 • پرسش و پاسخ سلام براي ثبت كالاي اماني در حسابهاي انتظامي چه طوري بايد ثبت كنم ؟  ؟ با سلام بد-حسابهاي انتظامي-كالاي اماني ما نزد ديگران/ديگران نزد ما                                         &nb
 •                                         بس-طرف حسابهاي انتظامي-كالاي اماني ما نزد ديگران/ديگران نزد ما
مشاوره/ نحوه ثبت دفتر روزنامه و دفتر كل براي شركتهاي كه از نرم افزار حسابداري استفاده مي كنند را لطفا براي من توضيح دهيد؟
 • ؟ با سلام ثبت حسابداري چه با نرم افزار وچه بي نرم افزار يكسان است اما نرم افزار امكانات بهتري براي ايجاد سرفصلهاي حسابداري در اختيار شما قرار مي دهد مثلا شما مي توانيد حسابهاي كل ومعين وتفصيلي را تعريف كنيد كه با هم ارتباط دارند مثلا يك هزينه اي را از طريق حساب بانك پرداخت مي كنيد نحوه ثبت در دفاتر دستي وكامپيوتري مي تواند به شكل زير باشد: الف) در دفتر روزنامه  دستي:            بد
 • ا(معين)-بانك تجارت شعبه ....                 ******* يعني در يك زمان سه حساب تي (گردش حساب)در سطح كل ومعين وتفصيلي ايجاد مي شود.نوجه كنيد كه در نرم افزار ابتدائا شما حسابهاي كل ومعين وتفصيلي را تعريف مي كنيد و در زمان سند زدن از اين  حسابهاي تعريف شده از پيش استفاده مي نمائيد.معمولا حسابداران تازه كار با نصب نرم افزار هلو ويا رافع(كه معمولا اكثرا دانشجويان حسابداري مجانا دانلود ويا كپي از آن دارند براي يادگي
 • شده از پيش استفاده مي نمائيد.معمولا حسابداران تازه كار با نصب نرم افزار هلو ويا رافع(كه معمولا اكثرا دانشجويان حسابداري مجانا دانلود ويا كپي از آن دارند براي يادگيري ابتدائي ثبت سند در نرم افزار استفاده مي كنند براي دورهاي پيشرفته تر به آموزشگاهها ي حسابداري كه بعضا با ياد دادن چندين نرم افزار حسابداري آموزش مي دهند يادگيري خود را تكميل مي كنند.                         &nbs
مشاوره/ با سلام با توجه به بخشنامه 01/07/87 ماليات بر ارزش افزوده جايگزين هرگونه عوارض از جمله 2%عوارض شهرداري گرديهاست . شركت فرعي B هستيم كه قراردادي با شر كت اصلي A داريم و مقابلش نيز ما قراردي باشركت ديگرC بستيم قرارداد ساليانه است. سند حسابداري در شركت فرعي B دريافت وجه از شزكت اصلي A عوارض شهرداري (حسابهاي پرداختني ) بدهكار پرداخت وجه به شزكت C عوارض شهرداري (حسابهاي پرداختني ) بستانكار با توجه به اينكه مانده حساب پرداختني پايان سال بدهكار ميباشد. خواهشمند ثبت صحيح حسابداري جهت بستن حسابهاي پرداختني را مرقوم بفرماييد. 1 - بدهكار ( هزينه ها ) بستانكار ( حسابهاي پرداختني ) 2- بدهكار ( درآمد) بستانكار ( حسابهاي پرداختني ) 3- بدهكار ( ساير درآمدها و هزينههاي عملياتي ) بستانكار ( حسابهاي پرداختني ) باتيريك سال نو
 • زوده جايگزين هرگونه عوارض از جمله 2%عوارض شهرداري گرديهاست . شركت فرعي B هستيم كه قراردادي با شر كت اصلي A داريم و مقابلش نيز ما قراردي باشركت ديگرC بستيم قرارداد ساليانه است. سند حسابداري در شركت فرعي B دريافت وجه از شزكت اصلي A عوارض شهرداري (حسابهاي پرداختني ) بدهكار پرداخت وجه به شزكت C عوارض شهرداري (حسابهاي پرداختني ) بستانكار با توجه به اينكه مانده حساب پرداختني پايان سال بدهكار ميباشد. خواهشمند ثبت صحيح حسابداري جهت بستن حسابهاي پرداختني را مرقوم بفرماييد. 1 - بدهكار (
 • ساير درآمدها و هزينههاي عملياتي ) بستانكار ( حسابهاي پرداختني ) باتيريك سال نو ؟ با سلام اگر قرار است ادامه فعاليت بدهي چرا مي خواي ببنديش بزار باز باشه ماندشو انتقال بده سال بعد.فرض اساسي در حسابداري تداوم فعاليته ضمن اينكه در اين خصوص تغيير طبقه بندي حساب صورت مي گيرد وسپس به عنوان يك قلم غير تجاري در يافتني (ساير حسابهاي در يافتني) به سال بعد منتقل مي شه. يا حق 16/01/88
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ ضمن عرض سلام من در شركتي كار مي كنم كه در حسابهاي سال قبل خريد چهار دستگاه كاميون در سال 91را كه به سهامداران واگذار شده به جاي اينكه در حساب دارائيها ثبت نمايند در حسابهاي انتظامي ثبت نموده آيا اين اقدام موجب رد دفاتر از جانب مميز مالياتي به جهت عدم ثبت نمي گردد و اينكه چنين ثبتي بر طبق اصول و استانداردهاي حسابداري مي باشد.
 • پرسش و پاسخ ضمن عرض سلام من در شركتي كار مي كنم كه در حسابهاي سال قبل خريد چهار دستگاه كاميون در سال 91را كه به سهامداران واگذار شده به جاي اينكه در حساب دارائيها ثبت نمايند در حسابهاي انتظامي ثبت نموده آيا اين اقدام موجب رد دفاتر از جانب مميز مالياتي به جهت عدم ثبت نمي گردد و اينكه چنين ثبتي بر طبق اصول و استانداردهاي حسابداري مي باشد.   ؟ با سلام با توجه به اهميت ارقام در مجموعه سازمان شما
 • با سلام با توجه به اهميت ارقام در مجموعه سازمان شما اين موضوع بررسي مي شود مثلا اگر سازمان شما كوچك باشد  ورقم بزرگي از اقلام تشكيل دهنده دارايي باشد ممكن است  رد شود وتوجه كنيد كه اين ثبت با عث افزايش سود حسابداري دوره مي شود كه به نفع سازمان امور مالياتي است و چيزي كه به نفعشان باشد قطعا چشم پوشي مي كنند .در برخي موارد حتي سالها از اين موضوع ممكن است بگذرد وليكن باز به خاطر عدم ثبت استهلاك وافزايش سود موجب رد دفاتر نمي شود.لذا اينعمل از جنبه مالاتي ك
 • مالياتي است و چيزي كه به نفعشان باشد قطعا چشم پوشي مي كنند .در برخي موارد حتي سالها از اين موضوع ممكن است بگذرد وليكن باز به خاطر عدم ثبت استهلاك وافزايش سود موجب رد دفاتر نمي شود.لذا اينعمل از جنبه مالاتي كمي قضاوتي است و منفعت طلبانه وليكن از جنبه حسابداري قطعا خلاف استاندارد حسابداري عمل شده است .ضمن اينكه اگر پول اين دارائيها از حساب بانكي شركت خارج شده باشد قطعا در دفاتر بايد ثبت مي شد تا مغايرت بانكي ايجاد نشود
مشاوره/ با سلام و تشكر از سايت بسيار پر محتواتون. در آموزشگاهي كلاس عملي حسابداري رفتم در آنجا جواني به ما حسابداري درس ميداد كه بسيار ادعاي با تجربه و خبره بودن در حسابداري را داشت. مشكلي كه پيش امد اين بود. او ميگفت اگر مثلا سه ميليون فروش داشتيم كه يك ميليون ان را نقدي دريافت كرديم و بقيه را نسيه بايد اينگونه ثبت بزنيم:در تاريخ فروش : بدهكار-حسابهاي دريافتني 000/000/3 بستانكار- فروش000/000/3 و باز در تاريخ فروش اين ثبت را ميزنيم: بدهكار-بانك000/000/1 بستانكار-حسابهاي دريافتني000/000/1 و زمان وصول بقيه اين ثبت را ميزنيم: بدهكار-بانك000/000/2 بستانكار-حسابهاي دريافتني000/000/2 ميگفت همه در عمل اينطوري ثبت ميزنن. آيا ايشان درست ميگفت؟
 • ني به ما حسابداري درس ميداد كه بسيار ادعاي با تجربه و خبره بودن در حسابداري را داشت. مشكلي كه پيش امد اين بود. او ميگفت اگر مثلا سه ميليون فروش داشتيم كه يك ميليون ان را نقدي دريافت كرديم و بقيه را نسيه بايد اينگونه ثبت بزنيم:در تاريخ فروش : بدهكار-حسابهاي دريافتني 000/000/3 بستانكار- فروش000/000/3 و باز در تاريخ فروش اين ثبت را ميزنيم: بدهكار-بانك000/000/1 بستانكار-حسابهاي دريافتني000/000/1 و زمان وصول بقيه اين ثبت را ميزنيم: بدهكار-بانك000/000/2 بستانكار-حسابهاي دريافتني000
 • ار-حسابهاي دريافتني000/000/1 و زمان وصول بقيه اين ثبت را ميزنيم: بدهكار-بانك000/000/2 بستانكار-حسابهاي دريافتني000/000/2 ميگفت همه در عمل اينطوري ثبت ميزنن. آيا ايشان درست ميگفت؟ ؟ با سلام طبق اصل افشاء در حسابداري وگم نشدن اطلاعات رويه پيشنهادي درست است. 1/10/88با سلام حسابهاي انتظامي و طرف حساب حسابهاي انتظامي جز حسابهاي دائمي هستند يا جز حسابهاي موقت و در پايان دوره مالي به چه حسابي بسته مي شوند واگراين حسابهادرپايان دوره مالي بسته نشوند آيا تأثيري بر صورتهاي مالي خواهند داشت؟ با تشكر وسپاس فراوان , چگونگي سند زدن هنگام خرج كردن (به اجرا گذاشتن چك انتظامي و يا خرج كردن آن براي يك مشتري ديگر)البته واژه (جهت ضامنت در چك قيد نشده )چگونه است ؟لطفا راهنمايي بفرماييد , با سلام وتشكر بخاطر راهنمايي شما استاد گرامي در تاريخ ششم بهمن ماه بابت ضمانت انجام تعهدات ثبت فوق را زديم حسابهاي انتظامي بدهكار و طرف حسابهاي انتظامي بستانكار و بدون اينكه اين حساب رادر پايان دوره ببنديم اظهارنامه را تنظيم وبراي اداره دارايي ارسال كرديم اين حساب با توجه به توضيحات شما يك حساب دائمي بوده وبايد در ترازنامه عنوان ميشده اما در كدام قسمت ترازنامه؟تمامي حسابهاي د, با سلام ميشه لطفا در مورد نحوه ثبت سند تهيه ضمانتنامه انجام تعدات راهنمايي بفرماييد مبلغ ضمانتنامه 470344896 ريال و كارمزد بانك 8740087 ريال و حق تمبر 40000ريال ومبلغ سپرده47034490 ريال و مبلغ1860000 ريال هم بابت خريد سفته 520000000 ريالي هزينه شده است بايد از چه سرفصلهايي براي سند زدن استفاده كنم؟ ممنون از حوصله اي كه به خرج ميدين ببخشيد من مبتدي ام., چگونگي بستن حسابهاي انتظامي در پايان سال مالي , سلام براي ثبت كالاي اماني در حسابهاي انتظامي چه طوري بايد ثبت كنم ؟, نحوه ثبت دفتر روزنامه و دفتر كل براي شركتهاي كه از نرم افزار حسابداري استفاده مي كنند را لطفا براي من توضيح دهيد؟, ضمن عرض سلام من در شركتي كار مي كنم كه در حسابهاي سال قبل خريد چهار دستگاه كاميون در سال 91را كه به سهامداران واگذار شده به جاي اينكه در حساب دارائي


|پرسش از مشاورين
اسداله مستوفي
مشاوره مديريت
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسابدار رسمي( عضو جامعه حسابداران رسمي )
مالي ومالياتي ,حسابداري وحسابرسي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسن عباس زاده
مشاوره مديريت و كارآفريني
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد علي شاه صاحبي
وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو
مديريت امورمالي(حسابداري-بهاي تمام شده-تجزيه وتحليل صورتهاي مالي)
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين به افريد
مشاوره حقوقي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عباس اسدي
وكيل پايه يك عدليه و مشاورحقوقي در زمينه حقوقي ، جزائي،خانواده،قراردادهاي داخلي وبين المللي ،شركتها
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
فرشيد سيف
پرتال منابع انساني - نظام جامع منابع انساني - روانشناسي صنعتي و سازماني
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
مجله دانش تبليغات
تبليغات
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عبداله لطفي
بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيدرضاحسيني
برندينگ،بازاريابي،خلاقيت،فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
حسين عزيزي نژاد
آموزش و تحقيقات ( در حوزه هاي اقتصاد،حسابداري و مديريت )-مديريت عمومي-بيمه و تامين اجتماعي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
سيد محمود خوش بين
حسابداري و حسابرسي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
مازيار نخكوب
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
محمدرضا سعادت نژاد
بازاريابي و فروش
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
گروه مشاوران مديريت - بازاريابي و تبليغات چشم انداز هفتواد
مشاوره مديريت (منابع انساني- استراتژيك- بازاريابي)- تحقيقات بازار- تحليل بازار- تدوين استراتژي هاس ب
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
رضا طالعي فر
مديريت منابع انساني، مديريتتوسعه محصول، مديريت نوآوري و دانش، مديريت بازار و استراتژي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
عليرضا سربي
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
دكترهادي معماري
مديريت كسب و كار- تحول شغلي - بازاريابي و فروش حرفه اي - ارتباطات موثر با ديگران-موفقيت در كسب وكار
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
sasan haddadi
مشاهده پروفايل
پرسش از مشاور
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
سيستم هاي يكپارچه مالي كدام شركت را مي پسنديد.[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 1741 | نظرات: 0

|مشاوره در رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني